baş_banner
Giriş

“Shandong Luscious Pet Food Co., Ltd.”Hytaýda iň tejribeli öý haýwanlaryny bejermek öndürijilerinden biridir. Kompaniýa 1998-nji ýylda döredilen gününden bäri it we pişik bejergisiniň iň uly öndürijisinden birine öwrüldi. 2300 işgäri bar, esasy baýlygy bolan 6 sany ýokary derejeli gaýtadan işleýän ussahanadan ybarat ABŞ-nyň 83 million dollary we 2016-njy ýylda 67 million dollarlyk eksport satuwy. Çig mallaryň hemmesi CIQ tarapyndan hasaba alnan adaty soýulýan zawodlardan ulanylýar. Şeýle hem bu kompaniýanyň öz 20 towuk fermasy, 10 ördek fermasy, 2 towuk soýmak zawody, 3 ördek soýmak zawody bar.Indi önümler ABŞ, Europeewropa, Koreýa, Gonkong, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. eksport edilýär.

1998 1998 1998-nji ýylyň iýul aýynda esaslandyrylan esasan Japaneseaponiýa bazary üçin gury towuk naharlaryny öndürýär.

1998 : IS09001 hil ulgamy kepillendirildi.

1999 : HACCP azyk howpsuzlygy ulgamy kepillendirildi.

2000 three Şandong Luscious Haýwan Iýmit Gözleg Instituty döredildi, onuň üç işgäri bardy we Petaponiýanyň Pet Gözleg Institutynyň hünärmenlerini geňeşçi hökmünde çagyrdy.

2001 company Kompaniýanyň ikinji zawody tamamlandy we ýyllyk önümçilik kuwwaty 2000MT bolan önümçilige berildi.

2002 ““ Luscious ”söwda belliginiň bellige alynmagy tassyklandy we kompaniýa bu markany içerki bazarda işledip başlady.

2003 : Kompaniýa ABŞ FDA-da hasaba alyndy.

2004 company Kompaniýa APPA-nyň agzasy boldy.

2005 : foodB azyk eksportynyň hasaba alynmagy.

2006 : Kompaniýanyň öý haýwanlary üçin naharhana, esasan konserwirlenen azyk önümlerini, kolbasa we pişik iýmit önümlerini öndürdi.

2007 King “Kingman” söwda belligi hasaba alyndy we Kingman önümleri Pekin, Şanhaý we Şençzhenen ýaly ýurduň birnäçe şäherinde satylýar.

2008 its Öz laboratoriýasyny gurup, mikroorganizmleri, neşe galyndylaryny we ş.m. synap bilerdi.

2009 : UK BRC kepillendirildi.

2010 25 Dördünji zawod 250000 inedördül metr bilen döredildi.

2011 et Çygly iýmitiň, biskwitiň, tebigy süňküň täze önümçilik liniýalaryna başlaň.

2012 Company Kompaniýa, Hytaýyň pudak boýunça iň gowy on baýragyny aldy.

2013 D Diş çeýniniň täze önümçilik liniýasyna başlaň.Şol bir wagtyň özünde kompaniýa guramaçylykly ulgamlary, marketing ulgamlaryny, hyzmat ulgamlaryny we ERP dolandyryş ulgamyny doly kämilleşdirýär we durmuşa geçirýär.

2014 : Konserwirlenen azyk önümçiligi bölümi.awtomatiki doldurma enjamy bilen enjamlaşdyrylan we ony ilkinji bolup saklaýan kompaniýany edýär.

2015 21 2015-nji ýylyň 21-nji aprelinde üstünlikli sanawda

2016 G Gansudaky täze öý haýwanlary zawody gurup başlady uck Ördek nahary önümçiligi taslamasy başlandy, seminar resmi taýdan önümçilige başlady

2017 ans Gansudaky täze öý haýwanlary zawody önümçilige başlady , önümçilik kuwwaty ýylda 18 000 tonna。

2018 company Kompaniýa IFS 、 BSCI , we ş.m. hasaba alyndy.

2019: Täze pişik biskwit önümlerini öndürdi we patends aldy

2020: Dowam edilmeli ......