Habarlar

 • Doly gury haýwan iýmitiniň täze önümçiligi

  1998-nji ýyldan bäri Hytaýda hünärmen haýwan iýmit zawody bolan “Shandong Luscious Pet Food Co. Ltd.”, ýyllyk kuwwaty 10 000 tonnadan gowrak bolan gury haýwan iýmit önümleriniň täze gurluşygy bilen.Şeýle hem, Hytaýda ýokary täze et goşmak tehnologiýasynyň ilkinji toplumy bilen üpjün edildi, iň ýokary fr ...
  Koprak oka
 • Çagalykda ownuk itleriň idegine we iýmitlenişine umumy giriş

  Kiçijik itleriň ýaş wagtynda aýratyn ösüşi we ösüşi bolýar we olara aýratyn ideg we iýmitlenmek gerek!Kiçijik it güjükleri gaty gysga we çalt ösüş prosesine eýe.Diýmek, olara deňagramly iýmit gerek - her gün ýeterlik belok, minerallar we energiýa.Kiçijik itler has köp duşuşdy ...
  Koprak oka
 • Haýwanlaryň iýmitlenişi barada az bilim

  Haýwanlaryň iýmitlenişi barada az bilim

  Häzirki wagtda has köp adam haýwany ýoldaş hökmünde saklamagy saýlaýar.Öý haýwanlary hem başda garrylar öýünden ruhy iýmit boldy.Adamlaryň gündelik durmuşynda gaty möhüm rol oýnaýarlar we maşgala agzasy bolýarlar ...
  Koprak oka
 • 6 sany täze it iýmiti, “Champion Petfoods” önümlerini bejermegiňizi haýyş edýäris

  Kanadanyň çempiony “Petfoods Inc. ýokary belokly biskwitler unde satylýar ...
  Koprak oka
 • 8 ştatda satylan “Walmart” -yň pişik iýmiti salmonella töwekgelçiligi sebäpli yzyna çagyryldy

  Öndüriji JM Smucker Azyk we derman serişdeleri müdirligi tarapyndan berlen habarnamada sekiz ştatda satylan Wal-Martyň Miaomiao markaly pişik iýmitiniň Salmonella bilen hapalanandygy sebäpli yzyna çagyrylandygyny habar berdi.Yza çagyryş 30 funtlyk Meow Mix Original Choice gury c ...
  Koprak oka
 • Haýwanlaryň iýmit habarlary

  2021-nji ýylyň 3-nji gününde kompaniýamyzyň daşary söwda satuw müdiri nemes müşderisiniň çakylygy boýunça nemes müşderisiniň öý haýwanlary supermarketine baryp gördi.Müşderiniň supermarketinde, höwesjeňlerimiziň öndürýän her dürli öý haýwanlary bar.Pişik iýmitleri we it iýmitleri üçin ...
  Koprak oka
 • “Luscious Group” 28-nji Şandong maldarçylyk sergisinde üstünlik gazandy

  2013-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Şandong maldarçylyk we maldarçylyk birleşiginiň býurosy, Gündogar Hytaýyň bäş welaýaty we bir şäheri we Şandong welaýatynyň maldarçylyk we weterinariýa býurosy bilen bilelikde, Şandong maldarçylyk sergisi 28-nji Jinan Internationa şäherinde geçirildi. ..
  Koprak oka
 • Luscious “2014 Hytaý et senagaty güýçli kärhanalary” gazandy

  2014-nji ýylyň 14-nji iýunyndan 16-njy iýunyna çenli toparyň baş müdiri Dong Çinghai, Bütindünýä et guramasy we Hytaý et birleşigi tarapyndan gurnalan “2014 Bütindünýä Et Guramasy 20-nji Bütindünýä Et Gurultaýyna” çagyryldy.Maslahat Pekinde 14-nji iýunda geçirildi, hökümet wekiliýetleri 32 cou ...
  Koprak oka
 • Höwesjeň haýwan iýmiti ilkinji onluga girdi

  Höwesjeň haýwan iýmiti ilkinji onluga girdi

  “Luscious Pet Food” markasy, Hytaýyň edep-terbiýe önümleri senagaty birleşigi tarapyndan ilkinji on pudak şahadatnamasyna eýe boldy.Bu hormat innowasiýa kuwwatyny, önümçiligiň hil standart ulgamyny we “Luscious Pet Food” kärhanasynyň ygtybarlylygyny alamatlandyrdy ...
  Koprak oka
 • Luscious Share resmi taýdan döredildi

  Luscious Share resmi taýdan döredildi

  Haýwan haýwanlary öndürijä iň uly halkara müşderi çeşmeleri, paýtagt bazaryndaky ilkinji sanalan kompaniýa we Hytaýdaky iň uly öý haýwanlary iýmitleniş merkezi bolan Şandong Luscious Pet Food Co., Ltd. öý haýwanlarynyň lideri bolmak üçin ösdi. senagaty.Kompaniýanyň maýasyndan soň ...
  Koprak oka
 • Hyzmatdaşlyk üçin kompaniýamyza Şandong hünär haýwanlary we weterinariýa kolleji

  2014-nji ýylyň 15-nji aprelinde sagat 14: 30-da Şandong hünär haýwanlary ylym we weterinariýa kollejiniň wise-prezidenti Zheng Lisen öz topary bilen “Luscious” toparynyň baş edarasyna çagyryldy we Şandong Luscious Pet Food Co.-nyň baş müdiri Dong Çinghai tarapyndan gyzgyn garşylandy. , Ltd. com prinsipi bilen ...
  Koprak oka
 • Luscious Group konserw ussahanasy konserwirlenen etiň awtomatiki doldurma maşynyny hödürleýär

  Önüm zynjyryny giňeltmek, täze bazarlary açmak, täze et gaplary öndürmek üçin “Luscious Pet Food Group Company” konserwirlenen et zawody 2014-nji ýylyň 18-nji fewralynda oturdylan awtomatiki doldurma maşyn konserw enjamlaryny hödürledi. Doldurma maşynynyň tanyşdyrylyşy enjam inst ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2